Marketing yourself a guide to helping yourself Passion CHAPTER 1

Chapter One
Passion

I once knew a man who worked as the quartermasters office of the South African Railways.

He was the railways and in particular old steam engines he could tell you all about the different engines the gages in the cabin of the trains the diameter of each engines boiler, the type of rails trains ran on the different tracks.
He even had different scale models running on tracks in his home.
Trains we’re his passion and he enjoyed every working day of his life.

He would go to the foundry where the undercarriages of coaches were been built and work on the foundry sales Rep to get a better price.

Continue reading “Marketing yourself a guide to helping yourself Passion CHAPTER 1”

Scottish Gaelic a language forgotten

There is something in ones DNA that calls us to the land of our ancestors, deeply embedded in our genetic make-up that tells us that our ancestors came from a far away land. A land if myths, legendary hero’s a land that calls to our spirit that there is a place besides the fireplace a warm place at the hearth kept for us.
A home far from where we live, a place that we forget a people dispersed across the planetary globe, once a small northern nation speaking a tongue that was not English, but a purer tongue not mixed with others until very late
Now our clans dispersed, our tongue forgotten even forbidden
Why should we blush like a new bride when exposed to her grooms warhead.
When we dare to speak out against those who prefer England and find to our surprise that the butcher of Caulldon  has done his work when the people of Scotland use the word minority to describe their ancient tongue.
No what is to distinguish a Mac from a Smith or Jones when the Scottish try and be more English then the English.
Scottish wees and kens are nae Gaelic, and when a child of Scotland says I have no Gaelic.
That’s like a Frenchman saying I was born in France but I don’t know how to speak French.

Tha rudeigin ann an fheadhainn DNA gun gairm dhuinn gu tìr ar sinnsearan, freumhan domhainn ann an ar dèanamh ginteil a tha ag innse dhuinn gun robh ar sinnsearan a thàinig bho cho fada air falbh fearainn. Tha am fearann ​​mura h-uirsgeulan, sgeulach ghaisgich fearann ​​a ‘gairm gu ar spiorad gu bheil àite a thuilleadh air an teallach chridheil àite aig na cagailte air an cumail airson thugainn.
A dachaigh fada bho far a bheil sinn a ‘fuireach, an àite gu bheil sinn a’ dìochuimhneachadh sluagh sgapte air feadh an t-saoghail planaidean, aon uair ‘s beag an ceann a tuath dùthcha a’ bruidhinn teanga nach robh Beurla, ach purer teanga nach measgta le feadhainn eile gus glè anmoch
A-nis sgapte againn cinnidhean, ar teanga Forgotten fiù ‘s a thoirmeasg
Carson a bu chòir dhuinn athaidh mar nuadh-phòsta nuair a tha fosgailte don a h-eich warhead.
Nuair a tha sinn a ‘Siuthad a’ bruidhinn a-mach an aghaidh an fheadhainn a b ‘fheàrr leat an Sasainn agus a lorg gus ar n-iongnadh gu bheil am bùidsear de Caulldon air a dhèanamh air an obair aige nuair a fhuair muinntir na h-Alba a’ cleachdadh an fhacail airson mion-innse aca seann teanga.
No dè tha eadar-dhealachadh Mac a ‘Ghobhainn bho no Jones nuair na h-Alba a’ feuchainn agus a bhith nas Beurla an uair sin a ‘Bheurla.
Wees na h-Alba agus tha kens nae Gàidhlig, agus nuair a leanabh na h-Alba ag ràdh Chan eil Gàidhlig agam.
Sin mar Fhrangaich Abairt Rugadh mi ann an Fhraing ach chan eil fhios agam ciamar a bruidhinn Fraingis.

Blazing a trail across History (poem mine)

Blaze a trail across the pages of history, do not embrace the herd mentality.
March to a different drumbeat, dance to your own music.
Do not conform to the accepted norm.

Dance in the rain, walk naked on the beach if you want, step into the gap, make a difference. Do not be a sheep, do not bleat in fear, rather shout your battle cry.
Let the pages of the ages tell of your great deeds.

Make them remember you. Fly like a shooting star across the pages of history, across the ages let your name ring true, bringing honour to all your house.

Don’t be a mouse, be brave, talk not of a noble death; for death is not noble, nor glorious just a messy and sad end to the spark of life which can burn so bright. Run like a a stallion

When in your last days as you lay gasping for one more breath and it is asked “Do you have regrets quietly say. No U have not, I have tried everything that I wanted to do, I have no regrets in some I was not successful and in others I was,
I rage not at the coming of my night.
My Star has burned brighter the universe is lighter for my having been here.

When death come do not hide in the grave yard where he will not look for you.
Rather stand in the gap one last time and when death approach be sure to check and you will see in his shadow he brings reinforcements for a life well lived and reinforced even death trembles and fears in the presence of such a life.

Now for the Gaelic Interpretation
Blaze slighe air feadh na duilleagan eachdraidh, chan eil gabhail an treud inntinn.
Màrt gu eadar-dhealaichte drumbeat, dannsa ri ceòl agad fhèin.
Chan eil rèir slatan-tomhais a ‘gabhail ris àbhaisteach.

Dannsa ann an uisge, coiseachd rùisgte air an tràigh ma tha thu ag iarraidh, ceum a-steach a ‘bheàrn, a’ dèanamh eadar-dhealachadh. Cha bhi caora, chan eil bleat ann an eagal, an àite a bhith ag èigheachd ur blàr glaodh.
Leig an duilleagan a ‘aois innse do gnìomhan mìorbhaileach.

Cuimhnich iad air a dhèanamh dhuibh. Fly mar seilg rionnag air feadh na duilleagan eachdraidh, air feadh na h-aoisean leig ur n-ainm fìor fàinne, a ‘toirt urram do na h-uile taigh agaibh.

Cha bhi luchag, fearail, a ‘bruidhinn cha uasal bàs; airson bàs chan eil uasal, ni mò glòrmhor dìreach bùrachail agus deireadh duilich ris an sradag de bheatha a dh’fhaodas a losgadh cho soilleir. Ruith mar a Stallion

Nuair ann do làithean mu dheireadh mar a tha thu Lay gasping airson aon tuilleadh anail agus thathar ag iarraidh air “A bheil aithreachas gu sàmhach ràdh. No U chan eil, tha mi air feuchainn-uile rud a bha mi ag iarraidh a dhèanamh, feumaidh mi eil aithreachas ann an cuid cha robh mi soirbheachail agus ann an daoine eile a bha mi,
Sèididh mi nach eil a ‘tighinn mo oidhche.
My Star air a losgadh gealltanaiche na cruinne-cè a tha nas aotroime do m ‘an dèidh a bhith an seo.

Nuair a thig am bàs cha bhi falach anns an uaigh gàrradh far am bi e a ‘coimhead airson nach eil thu.
An àite seasamh anns a ‘bheàrn aon turas mu dheireadh agus an uair a’ bhàis a bhith cinnteach gu bheil dòigh-obrach gus dèanamh cinnteach agus chì thu ann am faileas aige fhèin e a ‘toirt shaighdearan airson beatha gu math beò agus a’ daingneachadh fiù ‘s bàs crith agus eagalan an làthair leithid de bheatha.
Copy write and protected by the individual intellect property acts and laws of South Africa 2016 all writes property of TB Wood / Sarejess/ Sarejessian .
The owner gives consent for reproduction of the above unreservedly under 1 proviso That due recognition be given with each reproduction.

Operation Blackout a world war 2 safety mechanism for stopping 21st Century Terrorism

During the blitz and the Battle of Briton it was required of everyone to cover up the windows to make it more difficult for the German bombers t poo drop their payload of death on Britain’s population.

If the same principal was applied to cities and countries that suffer a terror attack like the resent attacks in France, would it not make sense to apply the same principal as mentioned above with slight variations I.e. total shutdown of the media for the period required to apprehend the guilty, and deprive the terrorist organisations, the opportunity of using the shock and fear generated by the attacks as a tactic to  gather support for their cause.
Secondly, all communication other than emergency services to be shut down to prevent the news spreading across social media, and deprive the terrorist using this as a tool to spread their message.

Allow internal communication but international communications must be none existent.

The reasons for this act mentioned above can be used in another far effective way by cutting off communication you are not only stopping the fear factor, but also knowing that terrorism will still try and get the message our will allow the security forces to pin point the attempts made by the terrorists to communicate there actions internationally,  and help to quickly apprehend the guilty.

What type of music did the people of the Napoleonic Period Enjoy -The History of the Violin

The violin was invented in the second part of the 16th century.

The development and improvements made by Antonio Stradivarius and the Amati family further brought the violin and various other stringed instruments to a high level of perfection.

Continue reading “What type of music did the people of the Napoleonic Period Enjoy -The History of the Violin”

Whalebone Model Ships of the Napoleonic Period

The long war that raged in Europe between 1793 and 1815 affected people in various ways.

It is an accepted fact that ships build along the French slick lines we’re faster than there English counterparts.

So much so that when a French vessel was captured they would normally be brought into the service of the Royal Navy.

French prisoners of war during this period would spend many years in prisons in England or on board what was called sheer hulks (a term which means a shell of a vessel with all the fittings removed including the masts.

Life was not pleasant and very boring, thus sailors of the French navy turned their considerable talents to the making of Whalebone models of the ships they served on below is one of those models currently in the Bayworld museum complex Port Elizabeth there website is http://www.bayworld.co.za

image

image

image

THE AUTHOR RECOMMENDS ” THE STERLEY’S OF OAKLAND PARK ( A PARODY OF PRIDE & PREJUDICE) 
FOR MORE INFO VISIT THE FOLLOWING WEB LINK: http://www.lulu.com/spotlight/sarejessThe link to the authors lulu.com showroom

Spiritus Africanus – Recollections of My Life.

This is a collect of reminisces of my life – Events, observations, helicon days of Thunder & Wonder.

Retold in the style of an old man recalling his youth.

image

Continue reading “Spiritus Africanus – Recollections of My Life.”

Culloden The Romance of the Failed Jacobite Rebellion

Culloden a name that will live long in Scottish history, a name of a
Moor that lives large in the imagination of romantics.

Continue reading “Culloden The Romance of the Failed Jacobite Rebellion”

After Years I greet you sweet, death

Year after year day after day, Iv tried to be cheerful and laugh of the sorrow and pain, both physical and mental.

image

Continue reading “After Years I greet you sweet, death”

Watch “The Sea Captain’ Wife Sterley’s Trilogy” on YouTube

Narrated by The Author with realistic sound effects compiled by the author

 

Now dear reader I must, i must away to the land of nod and a few happy hours in the arms of Morpheus spend.
For on the morrow a new day we a sail of labor bend and with humanity blend. 

THE AUTHOR RECOMMENDS ” THE STERLEY’S OF OAKLAND PARK ( A PARODY OF PRIDE & PREJUDICE) 
FOR MORE INFO VISIT THE FOLLOWING WEB LINK: http://www.lulu.com/spotlight/sarejessThe link to the authors lulu.com showroom

TO MAIL THE AUTHOR: sarejessian @ gmail.com
The Author is a Dyslexic support the author by buying one of his books or short stores.